Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – REISOVEREENKOMST

 1. Door het invullen en versturen van het boekingsformulier accepteert de reiziger het aanbod van Northern Travel, inclusief de gestelde voorwaarden. De algemene voorwaarden van Northern Travel worden de reiziger via de website aangeboden. Northern Travel bevestigt binnen 8 dagen de boeking met een boekingsbevestiging, per e-mail. Samen met deze bevestiging wordt een factuur verzonden.
 2. Als op de bevestiging onjuistheden vermeld staan, dient de reiziger Northern Travel hiervan binnen 3 dagen op de hoogte te stellen.
 3. Een reiziger die een reis boekt namens of voor andere reizigers, is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die dat met zich meebrengt. De correspondentie en het betalingsverkeer tussen de reiziger(s) en Northern Travel verloopt uitsluitend via degene die de reis heeft geboekt.
 4. Als er persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed zijn op de uitvoering van de reis is de reiziger verplicht om deze bij boeking op te geven. Voorbeelden hiervan zijn beperkte mobiliteit, ziekte, medicijngebruik, handicap, psychische instabiliteit. Ook als dergelijke omstandigheden na boeking ontstaan is de reiziger verplicht dit zonder uitstel door te geven aan Northern Travel. Als deze informatie aanleiding vormt tot annulering kan de reiziger eventueel gebruik maken van zijn/haar annuleringsverzekering.
 5. Northern Travel is niet gebonden door kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Dit zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als fout of vergissing kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 6. Na betaling van de volledige reissom worden de reisbescheiden verzonden. Dit is uiterlijk 7 dagen voor vertrek, tenzij dit anders met de reiziger is afgesproken of als het een last minute boeking betreft.

ARTIKEL 2 – REISSOM

 1. Northern Travel publiceert haar reissommen per persoon. De reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals Northern Travel in haar reisaanbod omschrijft.
 2. Northern Travel mag in verband met een correctie van fouten in de berekening of andere fouten de reissom herroepen. Deze herroeping vindt plaats onder opgaaf van reden en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na verzenden van de factuur door Northern Travel. De reiziger heeft recht op teruggave van het eventueel reeds betaalde bedrag.
 3. De reissommen zoals Northern Travel ze publiceert, zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij haar bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Bij ingrijpende prijsstijgingen behoudt Northern Travel zich het recht voor om tot 3 weken voor vertrek de reissom te verhogen. Zij brengt de reiziger hiervan per e-mail op de hoogte.

ARTIKEL 3 – BETALING

 1. De aanbetaling bij boeking bedraagt 40% van de reissom echter bij bootovertochten met Fjord Line, vliegtickets, treintickets en autoverhuur dient 100% van de reissom te worden betaald. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur moet dit bedrag worden overgeboekt op de rekening welke staat vermeld op de factuur.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek bijgeschreven zijn op de rekening van welke staat vermeld op de factuur.
 3. Komt de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand? Dan moet de gehele reissom onmiddellijk na ontvangst van de factuur worden voldaan.
 4. De reiziger is in verzuim als hij/zij niet op tijd betaalt. De reiziger wordt hier vervolgens minimaal schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen te voldoen. Als binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, gaat Northern Travel uit van annulering op de dag van verzuim waarbij zij het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien er een aanbetaling is gedaan worden deze kosten verrekend.
 5. Per dossier rekent Northern Travel € 50,00 wijzigingskosten als de reiziger wijzigingen wil doorvoeren in een bestaande boeking. Dit is exclusief de extra kosten die de wijziging eventueel met zich meebrengt.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

 1. De reiziger is verplicht om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Kan de reiziger de reis niet (geheel) maken vanwege het ontbreken van enig (geldig) document, dan komt dit, met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
 2. De reiziger is verplicht om een reisverzekering af te sluiten. De reisverzekering behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen. Northern Travel adviseert de reiziger ook de verzekeringsvoorwaarden te controleren op het verzekerde bedrag voor foto- en andere elektronische apparatuur en de verzekering eventueel (tijdelijk) uit te breiden met een kostbaarhedendekking.
 3. Northern Travel adviseert de reiziger ook een reis / annuleringsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 5 – ANNULERING DOOR DE REIZIGER

 1. De reisovereenkomst kan alleen via aangetekende brief worden geannuleerd, waarbij de verzenddatum of de datum op het verzendbewijs als annuleringsdatum geldt. De annulering is definitief na bevestiging door Northern Travel.
 2. De volgende bedragen zijn verschuldigd bij annulering door de reiziger:
  1. bij annulering tot 45 dagen voor de dag van vertrek 35% van de reissom;
  2. bij annulering van 44ste dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek 50% van de reissom;
  3. bij annulering van 27ste dag voor vertrek 100% van de reissom.

  Bootovertochten, vliegtickets, treintickets en autoverhuur zijn non-refundable en kan bij annulering niet worden gerestitueerd!

ARTIKEL 6 – ANNULERING DOOR NORTHERN TRAVEL

 1. Als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het op de website genoemde minimum aantal deelnemers van de betreffende reis, heeft Northern Travel het recht om een groepsreis tot uiterlijk 21 dagen voor vertrek te annuleren. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave van alle betalingen die reeds zijn gedaan. Eventueel door de reiziger zelf gekochte vliegtickets zullen niet worden vergoed. Bij annulering op basis van groepsgrootte is Northern Travel niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

ARTIKEL 7 – WIJZIGING DOOR NORTHERN TRAVEL

 1. Als er gewichtige redenen zijn, heeft Northern Travel het recht om het overeengekomen aanbod op één of meer wezenlijke punten te veranderen. Indien mogelijk doet Northern Travel de reiziger een alternatief, minstens gelijkwaardig aanbod in een dergelijk geval. Zo moet de gelijkwaardigheid van vervangende accommodatie blijken uit: de ligging, de aard en klasse en de faciliteiten. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.
 2. Een afwijzing van de wijziging of het alternatieve aanbod door de reiziger, moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging aan Northern Travel kenbaar gemaakt zijn. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag. Northern Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als de reiziger het alternatieve aanbod afwijst. De reiziger heeft vervolgens recht op teruggave van het al betaalde bedrag of een evenredig deel van de reissom als de wijziging of het alternatieve aanbod tijdens de reis plaatsvindt.
 3. Northern Travel mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt aanpassen wegens gewichtige, de reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan dit type wijziging alleen afwijzen als deze hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 4. Plaatselijke onvoorziene omstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. De reisorganisator c.q. reisbegeleider zorgt er voor dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden blijft. Als dit soort aanpassingen voor aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hierover worden geïnformeerd. Een aanpassing tijdens de reis zal, indien mogelijk, in overleg met de reiziger(s) worden gemaakt.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de overeenkomst conform de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt, berust bij Northern Travel. Indien de reis niet conform deze verwachtingen verloopt, is de reiziger verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij Northern Travel.
 2. Deelnemers van bij Northern Travel geboekte reizen zijn verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van organisatie, begeleiding en dienstverleners ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.
 3. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Northern Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Er is dan geen recht op terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van aanmelder.

 4. De aanmelder is aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van gehuurd / geleend materiaal.

 5. Indien door overmacht als zijnde: slecht weer, mechanische pech, natuurrampen, stakingen, terrorisme etc. de reis of bepaalde onderdelen of activiteiten hiervan geen doorgang kunnen vinden, is Northern Travel niet gebonden aan restitutie van de reissom of een deel hiervan. De uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers van Northern Travel of door hen ingeschakelde derden.

 6. De medewerkers op de reizen van Northern Travel zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Northern Travel.

 7. De deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun bagage en andere eigendommen. Northern Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bagage.

 8. De deelnemer is verantwoordelijk voor eigen gedrag en dient zich adequaat voor te bereiden op de reis. Derhalve is Northern Travel niet aansprakelijk te stellen voor letsel of ongeval aan de deelnemer welke veroorzaakt wordt door de deelnemer zelf of door een medereiziger. Northern Travel zal alles in het werk stellen om gevaarlijke situaties te voorkomen en werkt enkel met gerenommeerde bedrijven, gediplomeerde reisleiders e/o gidsen.

ARTIKEL 9 – UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID NORTHERN TRAVEL

 1. Als een verdrag, verordening of wet een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid toekent of toestaat aan Northern Travel, is de aansprakelijkheid van Northern Travel op dezelfde wijze uitgesloten of beperkt.
 2. Als en indien de reiziger zijn schade kan verhalen op een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering, is Northern Travel evenmin aansprakelijk.
 3. Als de reiziger de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken bij onvolledigheid of het ontbreken van de juiste documenten.
 4. Als de reiziger schade ondervindt die ontstaat door het schrappen van vliegdiensten of vertragingen van vliegverkeer, openbaar vervoer en andere onvoorziene omstandigheden. In deze situaties kan de reiziger geen aanspraak maken op teruggave van (delen van) de reissom.
 5. Als Northern Travel aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 1. De uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Northern Travel die in dit artikel zijn opgenomen, gelden ook als het gaat om werknemers van Northern Travel, het eventueel betrokken boekingskantoor en betrokken dienstverleners, zo ook hun personeel, tenzij dit wordt uitgesloten door een verdrag, verordening of wet.

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE REIZIGER

 1. De reiziger neemt op eigen verantwoordelijkheid deel aan de reizen van Northern Travel. Northern Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onduidelijkheden in verstrekte dagprogramma’s en routebeschrijvingen.
 2. De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Northern Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Zie ook artikel 11d.
 3. Northern Travel informeert de reiziger over de te verwachten omstandigheden tijdens de reis. Northern Travel doet dit vooraf, bij de reisbescheiden, maar ook tijdens de reis als het gaat om een begeleide reis. Als de reiziger het advies en/of de aanwijzingen van Northern Travel niet opvolgt, is Northern Travel niet aansprakelijk voor gebeurtenissen of schade. In voorkomende gevallen schakelt Northern Travel een deskundige gids ter plaatse in. In dat geval dienen de adviezen en/of aanwijzingen van deze gids te worden opgevolgd. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
 4. Veroorzaakt de reiziger zodanig hinder of last dat de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar worden gebracht? Dan kan hij/zij door de reisorganisator c.q. reisbegeleider van (verdere) deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de uitgesloten reiziger komen indien en voor zover de gevolgen van hinder en last aan deze reiziger kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 11 – HULP EN BIJSTAND

 1. Als de reis niet verloopt zoals redelijkerwijs mag worden verwacht, is Northern Travel naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen. Als de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar is toe te rekenen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Northern Travel.
 2. Is de oorzaak aan de reiziger toe te rekenen? Dan is Northern Travel slechts verplicht tot verlening van hulp en bijstand voor zover dat in alle redelijkheid van haar kan worden gevraagd. In dat geval zijn de kosten voor rekening van de reiziger.
 3. Ieder draagt zijn eigen schade als de reis niet verloopt conform de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Northern Travel toe te rekenen zijn.
 4. Het is belangrijk dat Northern Travel terug kan vallen op de hulp van de alarmcentrale van de reisverzekering om de in nood verkerende reiziger bij te kunnen staan. Daarom is de reiziger verplicht een reisverzekering af te sluiten. Bij het niet afsluiten van deze verzekering is Northern Travel niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Northern Travel gaat met de grootst mogelijke zorg te werk. Het is belangrijk dat eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerkingen overschrijden ter plaatse direct bij de reisbegeleiding of Northern Travel worden gemeld om onmiddellijk te kunnen handelen. Deze klacht moet schriftelijk worden vastgelegd. Het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding kan worden beperkt of uitgesloten als de reiziger zijn/haar klacht niet tijdens de reis kenbaar heeft gemaakt en Northern Travel daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen.
 2. Uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland kan de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Northern Travel kenbaar worden gemaakt als deze klacht niet naar tevredenheid is opgelost. De reiziger krijgt hierop uiterlijk binnen één maand na ontvangst een schriftelijke reactie van Northern Travel.
 3. Tot uiterlijk 2 maanden na afloop kan de reiziger het geschil voorleggen aan een tot mediation bevoegde advocaat of de bevoegde rechter – in het geval dat de reiziger vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen niet samen in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen. Op alle geschillen tussen Northern Travel en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 13 – UITRUSTING

Als Northern Travel op bestemming constateerd dat er gebreken zijn aan uw uitrusting of bepaalde uitrustingsstukken niet aanwezig zijn zoals omschreven in de paklijst, kan Northern Travel eisen dat u alsnog deze uitrustingsstukken ter plaatse gepareerd e/o aanschaft mits het stukken betreft welke de veiligheid van de deelnemer kunnen vergroten. Dit is geheel ter beoordeling van Northern Travel en er kan niet over gediscuseerd worden. Mocht de deelnemer niet over willen gaan op reparatie of aanschaf van de uitrustingsstukken kan Northern Travel deze weigeren deel te nemen aan de activiteit zonder teruggaaf van de betaalde reissom.

 

ARTIKEL 14 – SPECIALE WENSEN

Aan speciale wensen zal zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat het daaraan niet kunnen voldoen enig recht tot financiële compensatie zal bieden.

ARTIKEL 15 – REIS OP MAAT

Bij het aangaan van een contract tot het laten maken van een ‘Reis op Maat’ wordt er een bedrag van € 50,- onderzoek- en dossierkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de reissom indien de reis gerealiseerd wordt. Dit bedrag word niet verrekend als er alleen bootovertochten van Fjord Line, vliegtickets, treintickets, een huurauto word geboekt, enkel een route voor uw reis word bepaald of de reis word niet gerealiseerd.

ARTIKEL 16 – ANGSTEN EN FOBIEËN

Heeft u last van angsten en fobieën zoals bijvoorbeeld hoogtevrees, tunnelvrees etc. dan bent u verplicht dit mede te delen aan Northern Travel zodat deze u kan trachten te adviseren om de reis wel of niet te maken. Northern Travel en diens medewerkers zijn niet medisch onderlegd en kunnen dan ook niet de echte ernst van de angsten en fobieën onderkennen. Daarom als u hier last van heeft geschied de reis geheel op eigen verantwoording en kan geen enig recht tot financiële compensatie bieden.

ARTIKEL 17 – BOOTOVERTOCHTEN, VLIEGTICKETS, TREINTICKETS EN AUTOVERHUUR

Bootovertochten, vliegtickets, treintickets en autoverhuur zijn non-refundable, dus ook bij annulering of vroegtijdige beëindiging van de reis.

 

OVERIGE INFORMATIE

Algemene Voorwaarden Northern Travel versie 1 februari 2014